Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Tomáš Suchý IČ 75394375

se sídlem Na Výsluní 1071, 252 19 Rudná, zapsaný v živnostenském rejstříku

vedeném pod spisovou značkou 321001 - Městský úřad Černošice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Na Panském 1144/11, 252 19 Rudná

e-mail: obchod@daniela-fashion.cz

telefon: 739 023 966

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

● jméno a příjmení

● e-mailová adresa

● poštovní adresa

● telefon

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1

písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,

které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),

poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění

smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze

strany správce plnit,

● plnění právních povinností vůči státu,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě

souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

● zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti

s provozováním e-shopu,

● zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou

zpracovávat i tito zpracovatelé:

● poskytovatel služby Mailchimp,

● společnost Google, Seznam.cz

● případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací,

které však v současné době správce nevyužívá.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

dle čl. 18 GDPR,

● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se

obrátit na soud.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi

těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.12.2020.